මුදල් ගෙවූ සාමාජිකයන්

Damayanthi Perera

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Asanka Pathirana

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

kasun karandakaduwa

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Sampath B

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Sunethra malani

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Asiri Priyadarshana

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Suneth Pandula

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Samatha Hapuarachchi

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Kumudu Pallewatta

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Nimali Botheju

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Muthu Dilani

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Melani Nadeeka

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Ravi Samaranayaka

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

lahiru kanchana

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Rajitha Rukshan

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Nalika Henahaththa

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Jayantha Weerasooriya

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Samantha Dikovita

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Ruwan Amarasinghe

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Wathsala sadhamali

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Kumuduni Satharasingha

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Nandana Adikari

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Hansini Abeyratne

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Madhu D

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Thusithak Weliketiya

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Sanjeewa Kelum

සම්පූර්ණ පැතිකඩ

Propose.lk

Sri Lanka pioneering marriage proposal service provider. We assist you to meet with your dream partner and build lifetime relationship.

උත්සව අවස්ථාවන්

 • Bronze

  Rs800.00

  • යෝජනා යැවීම්: 15 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ 15 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය 5 පින්තූර
 • Silver

  Rs1,000.00

  • යෝජනා යැවීම්: 30 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ 30 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය 10 පින්තූර
 • Gold

  Rs1,400.00

  • යෝජනා යැවීම්: 50 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ 50 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය 15 පින්තූර
 • Platinum

  Rs2,400.00

  • යෝජනා යැවීම්: 500 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ 500 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය 50 පින්තූර

  අපව සම්බන්ධ කරගන්න

  +94 -714031008
  Delgoda Sri Lanka
  අමතන්න