මුදල් ගෙවීම

 • Default

  Rs0.00

  • ක්ෂණික කැමැත්ත: 1 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 1 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 3 පින්තූර
 • Bronze

  Rs800.00

  • ක්ෂණික කැමැත්ත: 5 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 5 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 5 පින්තූර
 • Silver

  Rs1,000.00

  • ක්ෂණික කැමැත්ත: 10 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 10 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 5 පින්තූර
 • Gold

  Rs1,400.00

  • ක්ෂණික කැමැත්ත: 20 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 15 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 8 පින්තූර
 • Platinum

  Rs2,400.00

  • ක්ෂණික කැමැත්ත: 75 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 50 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 20 පින්තූර